Codzienna lektura obowi±zkowa dyrektora, wizytatora. Najwiêksze forum kadry kierowniczej o¶wiaty: 32 tys. czytelników.610-584-3582

Partnerzy G³ówni Kongresu:Partnerzy Kongresu:
 

 

 
 (450) 960-5633405-625-3312
(509) 981-2413(206) 576-4578
212-254-0210„PRZEDSZKOLE. Miesiêcznik Dyrektora”
to wyj±tkowe czasopismo, które zapewni ka¿demu dyrektorowi – zarówno publicznej, jak i niepublicznej placówki – wsparcie w codziennych obowi±zkach. Mo¿na siê z niego dowiedzieæ, jak kompetentnie zarz±dzaæ przedszkolem oraz jak siê odnale¼æ w g±szczu prawnych zawi³o¶ci. W czasopi¶mie nie brakuje równie¿ pomys³ów na innowacyjne rozwijanie placówki, a tak¿e porad specjalistów z ró¿nych dziedzin i wzorów dokumentów.
 

„SZKO£A. Miesiêcznik Dyrektora”
powsta³ z my¶l± o dyrektorach, których celem jest kompetentne i nowatorskie zarz±dzanie szko³±. Na ³amach czasopisma porad udzielaj± specjali¶ci z zakresu prawa o¶wiatowego, trenerzy, dyrektorzy z wieloletnim sta¿em, metodycy, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci oraz osoby zwi±zane ze ¶rodowiskiem szkolnym.
W czasopi¶mie „SZKO£A. Miesiêcznik Dyrektora” znajd± Pañstwo aktualno¶ci prawnoo¶wiatowe, porady do¶wiadczonych specjalistów, innowacyjne rozwi±zania z zakresu zarz±dzania szko³± i procesów edukacyjnych, wywiady z wybitnymi teoretykami i praktykami oraz wzory dokumentów.
Zapraszamy do lektury artyku³u: Jak wdra¿aæ TIK na zajêciach z jêzyka obcego: otwarcie Akademii TIK – Jêzyki Obce 2.0.


Rozmawiajmy o uchod¼cach

Celem projektu jest u³atwienie szko³om podjêcia wyzwania, jakim jest oparta na wzajemnym szacunku rozmowa w szkole uczniów na trudny temat jakim jest przyjêcie i obecno¶æ w Polsce uchod¼ców. Na Konferencji w Krakowie proponujemy debatê: Jak w szkole mo¿na rozmawiaæ na kontrowersyjne tematy.
OSKKO jest partnerem projektu.


Podczas organizowanej przez £ódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kszta³cenia Praktycznego gali
"Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 2014/2015",
OSKKO zosta³o uhonorowane certyfikatem
Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych.


Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli

Ponad 600 dostêpnych bezp³atnie materia³ów edukacyjnych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego na portalu Scholaris.


 

 

BIULETYN OSKKO ZA WRZESIEÑ 2018 r.
Aktualno¶ci Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


BIULETYN OSKKO ZA SIERPIEÑ 2018 r.
Aktualno¶ci Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


BIULETYN OSKKO ZA LIPIEC 2018 r.
Aktualno¶ci Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


WNIOSEK OSKKO

Wniosek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej O¶wiaty ws. problemu arkuszy ocen.

11 czerwca 2018 postulat OSKKO zosta³ przekazany MEN.

19 czerwca 2018 otrzymali¶my odpowied¼ MEN.


Do³±cz do nas na:


BIULETYN OSKKO ZA CZERWIEC 2018 r.
Aktualno¶ci Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


KONSULTACJA OSKKO

Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.
zobacz inne konsultacje


BIULETYN OSKKO ZA MAJ 2018 r.
Aktualno¶ci Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegó³owych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, sk³adu i sposobu powo³ywania zespo³u oceniaj±cego oraz trybu postêpowania odwo³awczego.

18 kwietnia 2018 stanowisko OSKKO zosta³o z³o¿one w MEN.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

18 kwietnia 2018 stanowisko OSKKO zosta³o z³o¿one w MEN.
zobacz inne konsultacje


BIULETYN OSKKO ZA KWIECIEÑ 2018 r.
Aktualno¶ci Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.

KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. MEN zmieniaj±cego rozp. ws. podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kszta³cenia ogólnego dla szko³y podstawowej, w tym dla uczniów z niepe³nosprawno¶ci± intelektualn± w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kszta³cenia ogólnego dla bran¿owej szko³y I stopnia, kszta³cenia ogólnego dla szko³y specjalnej przysposabiaj±cej do pracy oraz kszta³cenia ogólnego dla szko³y policealnej.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporz±dzenia MEN zmieniaj±cego rozp. ws. typów szkó³ i placówek, w których nie tworzy siê samorz±du uczniowskiego.

26 marca 2018 stanowisko OSKKO zosta³o z³o¿one w MEN.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporz±dzenia zmieniaj±cego rozp. MENiS ws. wysoko¶ci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy.

12 marca 2018 stanowisko OSKKO zosta³o z³o¿one w MEN.
zobacz inne konsultacje


BIULETYN OSKKO ZA MARZEC 2018 r.
Aktualno¶ci Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporz±dzenia MEN zmieniaj±cego rozporz±dzenie w sprawie szczegó³owej organizacji publicznych szkó³ i publicznych przedszkoli.

18 lutego 2018 stanowisko OSKKO zosta³o z³o¿one w MEN.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporz±dzenia MEN ws. warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szko³y i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Projekt rozporz±dzenia MEN zmieniaj±cego rozp. ws. warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szko³y i placówki krajoznawstwa i turystyki.

1 lutego 2018 stanowisko OSKKO zosta³o z³o¿one w MEN.
zobacz inne konsultacje


BIULETYN OSKKO ZA LUTY 2018 r.
Aktualno¶ci Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


OSKKO wystêpuje z wnioskiem do
Trybuna³u Konstytucyjnego

o stwierdzenie niezgodno¶ci art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela
z art. 2 i art. 32 Konstytucji.

czytaj dalej >>>


BIULETYN OSKKO ZA STYCZEÑ 2018 r.
Aktualno¶ci Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporz±dzenia MEN ws. podstawy programowej kszta³cenia ogólnego dla liceum ogólnokszta³c±cego, technikum oraz bran¿owej szko³y II stopnia.

16 sierpnia 2017 stanowisko OSKKO zosta³o z³o¿one w MEN.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Komunikat Komisji Europejskiej: Rozwój szkó³ i doskona³y poziom nauczania warunkiem dobrego startu ¿yciowego.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt ustawy o finansowaniu zadañ o¶wiatowych.

20 czerwca 2017 stanowisko OSKKO zosta³o z³o¿one w MEN.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. MEN zmieniaj±cego rozp. ws. sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu tre¶ci dotycz±cych wiedzy o ¿yciu seksualnym cz³owieka, o zasadach ¶wiadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o warto¶ci rodziny, ¿ycia w fazie prenatalnej oraz metodach i ¶rodkach ¶wiadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kszta³cenia.

3 maja 2017 stanowisko OSKKO zosta³o z³o¿one w MEN.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. MEN ws. indywidualnego obowi±zkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i m³odzie¿y.

23 kwietnia 2017 stanowisko OSKKO zosta³o z³o¿one w MEN.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporz±dzenia MEN ws. organizacji kszta³cenia oraz warunków i form realizowania specjalnych dzia³añ opiekuñczo-wychowawczych w przedszkolach i szko³ach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy spo³ecznej.

23 kwietnia 2017 stanowisko OSKKO zosta³o z³o¿one w MEN.
zobacz inne konsultacje 

 8642093854  

adresy OSKKO: e-mail: oskko@oskko.edu.pl, biuro: tel (89) 527-95-14; fax (89) 679-05-59
kom. biuro:
513-057-820, 509-498-266, kom. dyrektor Biura: 513-057-830;
poczta
: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej O¶wiaty, ul. ¯niwna 58, 10-811 Olsztyn;
rachunek OSKKO:
(PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075 , NIP 739-33-33-505